Правила

Общи условия 

Официални правила за участие в играта

„Активиа – участвай и можеш да спечелиш спортен сак“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“).

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, акционерно дружество, част от GROUPE DANONE, Франция, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831617210, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Охридско езеро“ № 3, наричан по-долу „Организатор“.

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу „Официални правила“). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на интернет страницата: www.danone.bg.

3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата: www.danone.bg. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 3 от раздел 1, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

5. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД: 02 93 004 93.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 01.02.2018 г. – 28.02.2018 г. във всички филиали на „Билла България“ на територията на Република България, посочени в Приложение № 1 към тези Правила и наричани по-долу за краткост „Участващи филиали на „Билла България“. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 01.02.2018 г., като това обстоятелство следва да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 3 по-горе.

2. След приключване на Играта Организаторът не носи отговорност и няма каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Право да участват в играта имат физически лица с постоянен адрес в България, на възраст над 18 години към 01.02.2018 г., с изключение на служителите на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД и „Билла България“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

2. Участието в Играта за седмични награди е обвързано с едновременното закупуване на поне 3 /три/ броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама /наричани за краткост промоционални продукти/ наведнъж от някой от филиалите на „Билла България“ ЕООД, посочени в Приложение № 1, в срока на провеждане на промоционалната кампания и регистрация на четирицифрения код на касовата бележка и датата на касовата бележка от съответната покупка по начин, указан по-долу – раздел 4, точка 1.

3. Участниците, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на седмичните награди спортен сак „Under Armour“. Регистрирането на четирицифрения код на една касова бележка, удостоверяваща закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама дава право на участие за тегленето за седмичните награди.

4. Броят включвания на един участник в тегления е пропорционален на броя регистрирани кодове от касови бележки за участие. Например: при регистрация на 5 /пет/касови бележки, всяка от която съдържа като минимално условие поне 3 /три/ броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама, участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията за награда.

Забележка: Ако една касова бележка съдържа кратно на 3 броя от промоционалните продукти, това не дава право тя да се регистрира два пъти, тъй като условието е да има поне 3 броя промоционални продукти.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Участване за награди

Стъпка 1: Закупете минимум три броя от промоционалните продукти, описани в Раздел 3, т. 2

Стъпка 2: Регистрирайте четирицифрения код на касовата бележка и датата на касовата бележка на интернет страницата www.danone.bg.

1.1. Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

1.2. Всеки регистриран брой касови бележки се натрупва за участие в тегленията на наградите.

1.3. При регистрация на четирицифрения код на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 3 или повече броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама, участникът се включва автоматично в съответното теглене за седмична награда. В случай че спечели седмична награда, участникът губи правото си за участие за награда занапред, считано от момента на уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

1.4. Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт www.danone.bg, имейл адресът и телефонът му. За да може да натрупа регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира касови бележки от един и същ профил на сайта, съответно да посочи същия имейл при регистрацията си за участие в играта на интернет страницата: www.danone.bg, за да може системата да отброи правилно успешно регистрираните касови бележки.

1.5. Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на ден.

2. Награди

2.1. За периода на играта Организаторът ще раздаде общо 20 броя награди – спортен сак “Under Armour” чрез теглене на победители. Всяко теглене е на случаен принцип.

3. Теглене на наградите:

3.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от Организатора.

3.2. Седмичните награди ще се теглят всеки четвъртък, стартирайки от 08.02.2018 г. (08.02, 15.05, 22.02 и 01.03.). В тях ще се включат всички регистрирали кодове от касови бележки, удостоверяващи закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама, считано от началото на Играта до 24.00 часа на предишния ден. Всяка седмица ще се теглят 5 печеливши и 5 резерви.

3.3. Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.danone.bg и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

3.4. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един и същи вид от един участник (с един и същ имейл и/или телефон) за периода на Играта!

3.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

3.6. ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ, И ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

3.7. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРЪТ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ!

4. Получаване на наградите:

4.1. Печелившите участници ще бъдат известени на страницата на Организатора и чрез имейл и/или телефон, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на известието в посочения срок губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

4.2. Седмични награди ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена наградата. За непотърсени награди в този срок ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.

4.3. Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия и поеме задължението да му я предаде в тридневен срок от получаването. В този случай Организаторът не носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник.

4.4. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера печеливши касови бележки.

4.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

4.6. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди.

4.7. Организаторът се задължава едновременно с изпращане на наградата на всеки спечелил участник да предостави и служебна бележка по образец, от която да е видна стойността на съответната награда. Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата игра и при спазване на тези Официални правила, която е с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева, подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.

2. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Данон Сердика“ АД и/или друго дружество, както и техните подизпълнители, за цели, свързани с играта, и/или разпространението на наградите, като се съгласяват, че Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

3. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. С регистрацията на касова бележка за закупен промоционален продукт Участникът заявява, че приема тези Официални правила и се съгласява да ги спазва.

2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.), които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.

5. Организаторът на Играта не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

6. За изграждане на интернет платформата на играта и администриране на процесите по регистрация на участниците, включването им в томболите за награди и изтегляне на печелившите участници Организаторът ползва услугите на „М3“ EООД, ЕИК 831244754, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ 60 В, представлявано от г-н Максим Бехар – управител.

7. За доставка на наградите на спечелилите участници Организаторът ползва услугите на „Тип-топ куриер“ АД с ЕИК BG 121205881 с адрес: гр. София, ул. „Майор Димитър Думбалаков“ №38.

8. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.

 Тук можете да видите участващите филиали.